ارتباط با ما

آدرس چهار شعبه فعال ما را در قسمت پایین می توانید مشاهده کنید

شعبات شیرینی پاپا در تهران

شعبه1

خيابان خالداسلامبولى (وزرا) نبش كوچه١٣ پلاك١١٥

تلفن : ٠٢١-٨٨٧١٩٢٣٤

تلفن : ٠٢١-٨٨٧١٩٥٤٤

شعبه3

ميدان هفتم تير ابتداى بزرگراه مدرس پلاك ٧

تلفن : ٠٢١٨٨٨٢٠٠١٠

تلفن : ٠٢١٨٨٨٢٠٠١٠

شعبه2

سيد خندان-نبش خيابان كابلى(دبستان) پلاك١٣٤٤

تلفن : ٠٢١-٨٨٤٦٣٩٠٤

تلفن : ٠٢١-٨٨٤٦٢٢٨٥

شعبه 4

خیابان ولیعصر
نرسیده به مطهری
جنب هتل بزرگ تهران
پلاک ۲۰۰۵

تلفن : ٠٢١-٨٨۱۰۲۱۶۸

تلفن : ٠٢١-٨٨۱۰۳۸۵۳